Ortaçağ Felsefesi Genel Özellikleri

Ortaçağ Felsefesi nedir?

Ortaçağ Felsefesi genel özellikleri düşünce yönünden antik dünyanınkinden çok daha farklı bir içeriktedir. Ortaçağ Felsefesi, yeni bir uluslar grubunun, Batı Avrupalıların ortasında yeni bir çağı tanımlar. Bu yeni felsefeye Skolastik denir. Skolastik terimi, ortaçağ biliminin okullar tarafından arandığını ve bilimin bu okullarda öğretimin talepleriyle bağlantılı olduğunu ortaya koymaktadır. Başlangıçta Skolastik, Güney Gallia'daki en eski manastırlarda, ulusların hareketinin olduğu bir sığınak yerinde ortaya çıktı. Aşağıdakiler eski figürlerin ve Hıristiyan yazarların eserlerinin saklandığı yerdir.

Ortaçağ Felsefesi Genel Özellikleri
Ortaçağ Felsefesi'nin genel özellikleri nelerdir?


Ortaçağ Felsefesi Özet

Antik Yunanlılar arasında felsefenin gelişimine yoğun ilgi göstermiş olarak, şimdi bir bin yıldan fazla Batı düşüncesini daha kısaca ele alacağız . "Ortaçağ" (kelimenin tam anlamıyla "ara zaman") felsefesi adı, modern düşünürlerin doğrudan Aristoteles'ten Rönesans'a atlama eğilimini gösterir. Bu tutumu haklı çıkaran şey, bu dönemde filozofların hakikati olduğu kadar ortodoksiyi arama eğilimiydi.

Neredeyse tüm ortaçağ düşünürleri -Yahudi, Hristiyan ve Müslüman- felsefeyi din ile sentezleme girişiminin bir versiyonuyla önceden meşgul olmuşlardı. Erken dönemlerde Plotinus'un neoplatonizm felsefesi, dini doktrin için en uygun entelektüel desteği sağlıyor gibiydi. Ancak orta çağın sonlarında, özellikle Arapça düşünürlerin çalışmaları sayesinde, Aristoteles'in metafiziği daha geniş bir kabul gördü. Her durumda amaç, teolojik konumlar için saygın bir felsefi temel sağlamaktı. Süreçte, bu temelin çoğu teolojinin kendisine etkili bir şekilde dahil edildi, böylece şu anda Hristiyan Felsefesi olarak kabul ettiğimiz şeylerin çoğunun kökenleri İncil geleneğinden çok Yunan felsefesine dayanıyor.

Batı Ortaçağ Felsefesi'nin (MS 476-1492) karanlık bir yüzyıl olduğu da söylenebilir. Kilise tarihinin yaklaşımına göre, o dönemde Kilise'nin eylemleri insan hayatına çok ağır geliyordu. İnsanlar artık onun içerdiği potansiyeli geliştirme özgürlüğüne sahip değil. Uzmanlar, zamanın da düşünce özgürlüğüne sahip olmadığını düşünüyorlardı. Üstelik Kilise'nin öğretilerine aykırı düşünceler de var. Kim koyarsa, ağır bir ceza alacaktır.

Ortaçağ Felsefesi Genel Özellikleri Maddeler Hâlinde

Ancak yüzyıllar boyunca işler değişti. Diyalektik el kitaplarının yerini yavaş yavaş Aristoteles'in mantık üzerine yazdığı yazılara bırakırken, gelişiminde daha fazla sanat özgürlüğü öğrenimi giderek felsefi çalışmalara, özellikle Aristoteles'in felsefesine dönüştü. Bu nedenle orta çağlarda felsefenin tarihsel gelişimini inceledikten sonra, felsefenin günlük hayatımız için önemini hatırlayarak, hem karakterlerin özellikleri, filozofları hem de figürlerin düşünceleri açısından ayırt edebileceğiz.

Ortaçağ Felsefesi genel özellikleri maddeler hâlinde şöyle sıralanabilir

 • Düşünme tarzına Kilise öncülük eder
 • Aristoteles'in öğretilerinin çevresinde bir felsefedir
 • Augustine ve diğerlerinin odağında geliştirilmiş Kilise Felsefesi'dir.

Ortaçağ, Patristik ve Skolatistik olmak üzere iki döneme ayrılır.

Ortaçağ Felsefesi Ahmet Cevizci PDF

Ortaçağ Felsefesi Ahmet Cevizci PDF'i intenet üzerinden ortaçağ felsefe tarihi araştırmaları yapanlar tarafından oldukça sık aranmakta. Ortaçağ Felsefesi üzerine araştırma yürüten internet kullanıcılarının çoğunluğunu mektepli felsefe öğrencileri oluştursa da felsefe meraklısı alaylıların da sayısı küçümsenmeyecek kadar fazla. Bu yüzden açılışımızı bu kıymetli kitabın PDF'ini sizlerle buluşturarak yapmak istedik.

Ortaçağ Felsefesi Ahmet Cevizci PDF
Ortaçağ Felsefesi Ahmet Cevizci PDF

Ahmet Cevizci Ortaçağ Felsefesi

Say Yayınları'ndan çıkan bu kitapta; Hristiyan, İslam, Yahudi ve Bizans felsefelerini içeren bin yıllık Ortaçağ Felsefesi yine dönem dönem ele alınmaktadır. Ahmet Cevizci'nin vefatından önce yazdığı son kitap niteliğini taşıyan 545* sayfalık bu yapıtta; Tanrı'nın varlığına ilişkin tezler, yaratılışın anlamıyla ilgili görüşler ve insanın doğasını tartışan konular yer almaktadır.

*Önsöz ve bibliyografya hariç

Kitap ele aldığı felsefe dönemini derinlemesine yansıtır. İlk Hristiyan apolojistlerinden Patristik Felsefe'ye, Patristik Felsefe'den Skolastik Felsefe'ye ve Skolastik'ten İslam Felsefesi'ne kadar tüm Ortaçağ Felsefesi ayrıntıyla incelenmiştir. Bunların dışında döneme ağırlığını koyan Ortaçağ Hristiyan ve İslam Felsefesi de özel olarak kaleme alınmıştır. İçinde tüm Ortaçağ Felsefesi döneminin önemli düşünce akımları ve filozofları yer almaktadır.

Ahmet Cevizci Ortaçağ Felsefesi İçindekiler

Kitabın içeriğinin yanı sıra İçindekiler kısmında yer alan konu başlıkları da oldukça merak edilmektedir. Ortaçağ Felsefesi Ahmet Cevizci PDF'ini indirmeniz için indirme linkini yazımızın sonunda bulabilirsiniz. Fakat aynı zamanda kitabın basılmış hâlini de satın almak isteyenlerin fikir sahibi olabilmeleri için de İçindekiler konu başlıklarını sıralamak istiyoruz.

 • Önsöz
 • Giriş
 • Ortaçağ Felsefesi'nin Genel Özellikleri
 • Birinci Bölüm: Hristiyan Felsefesi
  • Patristik Felsefe'nin İlk Dönemi
   • Aristeides
   • Aziz Justinus
   • Tatianus
   • Athenagoras
   • Aziz İreneus
   • Tertullianu
  • Patristik Felsefe'nin Altın Çağı
   • Klement
   • Origenes
   • Aziz Gregorius
   • Aziz Augustinus
    • Hayatı ve Eserleri
    • Bilgi Anlayışı
    • Tanrı Anlayışı
    • Değere Dayalı Varlık Görüşü
    • Günaha İlişkin Açıklaması
    • Etik Anlayışı
    • Devlet Anlayışı
  • Patristik Felsefe'nin Gerileme Dönemi
   • Sahte Dionisos
    • Hayatı ve Eserleri
    • İlahî İsimler
    • Birlik ve Çokluk Problemi
    • Mistik Teoloji
   • Boethius
    • Hayatı ve Eserleri
    • Bilimler Sınıflaması
    • Tümel Görüşü
    • Felsefenin Tesellisi
 • İkinci Bölüm: İslam Felsefesi
  • İslam Felsefesi'nin Doğuşuna Etki Eden Faktörler
  • İslam Felsefesi'nin Kaynakları
   • Kelami Felsefe
    • Tanrı'nın Varoluşu
    • Tanrı'nın Özü ve Sıfatları
    • Etik Anlayışı
 • Üçüncü Bölüm: Meşşai Felsefe
  • Gerçek Anlamda İlk İslam Filozofu: Kindi
   • Hayatı ve Eserleri
   • Felsefe ve Hakikat
   • Metafiziği
   • Psikolojisi
   • Epistemolojisi
   • Etik Anlayışı
  • İslam Doğalcılığı: Razi
   • Hayatı ve Eserleri
   • Metafiziği: Beş Ezelî İlke ve Yaratılış
   • Etik Anlayışı
   • Peygamberlik
  • Meşşai Geleneğin Büyük Filozofu: Farabi
   • Hayatı ve Eserleri
   • Bilimler Sınıflaması ve Mantık
   • Hakikatin Birliği
   • Epistemolojisi
   • Metafiziği
   • Psikolojisi
   • Etik Anlayışı
   • Siyaset Felsefesi
  • İhvanı Safâ
   • Topluluğun Kimliği ve Eserleri
   • Felsefe Anlayışı
   • Kaynakları
   • Din-Felsefe İlişkisi
   • Metafiziği
   • Psikolojisi
   • Epistemolojisi
   • Etik Anlayışı
   • Siyaset Felsefesi
  • Sentez: İbn Sina
   • Hayatı ve Eserleri
   • Bilimler Sınıflaması
   • Akıl ve Gerçeklik İlişkisi Dolayımında Mantık
   • Bilgi Görüşü
   • Psikolojisi
   • Metafiziği
   • Etik Anlayışı
   • Siyaset ve Din Felsefesi
  • Ahlakçı Düşünür: İbn Miskeveyh
   • Hayatı ve Eserleri
   • Metafiziği
   • Psikolojisi
   • Etik Anlayışı
 • Dördüncü Bölüm: Reddifelsefe
  • Gazali
   • Hayatı ve Eserleri
   • Yöntemi
   • Hakikat Arayıcıları
   • Felsefe Eleştirisi
   • Tasavvuf Yolu
   • Etik Anlayışı
 • Beşinci Bölüm: Endülüs İslam Felsefesi
  • Endülüs'ün İlk Filozofu: İbn Meserre
   • Hayatı ve Eserleri
   • Felsefi Görüşleri
   • Tasavvufi Görüşleri
  • Tek Kişilik Felsefenin Filozofu: İbn Bacce
   • Hayatı ve Eserleri
   • Bilimlere İlişkin Sınıflaması
   • Psikolojisi
   • Bilgi Görüşleri
   • Siyaset Felsefesi
  • Endülüslü Mistik: İbn Tufeyl
   • Hayatı ve Eserleri
   • Felsefe Anlayışı
   • Bilgi Teorisi ya da Hayy'ın Akli Gelişmesi
   • Din Felsefesi
  • Şarihi Azam: İbn Rüşd
   • Hayatı ve Eserleri
   • Bilgi Felsefesi
   • Din-Felsefe İlişkisine Dair Görüşleri
   • Metafiziği
   • Etik Anlayışı
   • Siyaset Felsefesi
 • Altıncı Bölüm: İşraki Felsefe
  • Sühreverdi
   • Hayatı ve Eserleri
   • Meşşai Felsefeye Yönelik Eleştirisi
   • Bilgi Görüşü
   • Varlık Görüşü
 • Yedinci Bölüm: Tasavvufi Felsefe
  • İbn Arabi
   • Hayatı ve Eserleri
   • Bilgi Görüşleri
   • Metafiziği
 • Sekizinci Bölüm: Skolastik Felsefe
  • Hazırlık Dönemi
   • John Scotus Erigena
    • Hayatı ve Eserleri
    • İnanç-Akıl İlişkisine Dair Görüşleri
    • Metafiziği
  • Erken Skolastik
   • Aziz Anselmus
    • Hayatı ve Eserleri
    • İnanç-Akıl İlişkisine Dair Görüşleri
    • Tanrı Delilleri
    • Tarziye Teorisi
   • Petrus Abelardus
    • Hayatı ve Eserleri
    • İnanç-Akıl İlişkisine Dair Görüşleri
    • Tümellerle İlgili Görüşü
    • Etik Anlayışı
  • Yüksek Skolastik
   • Aziz Bonaventura
    • Hayatı ve Eserleri
    • İnanç-Akıl İlişkisine Dair Görüşleri
    • Metafiziği
   • Aquinalı Thomas
    • Hayatı ve Eserleri
    • İnanç-Akıl İlişkisine Dair Görüşleri
    • Metafiziği
    • İnsan Anlayışı
    • Bilgi Görüşü
    • Etik Anlayışı
    • Siyaset Felsefesi
   • Roger Bacon
    • Hayatı ve Eserleri
    • Hikmetin Birliği
    • Bilgisizliğin Nedenlerine Dair Görüşleri
    • Scientia Experimentalis
    • Etik Anlayışı
   • John Duns Scotus
    • Hayatı ve Eserleri
    • Metafiziği
    • İradecilik
  • Gerileme Dönemi
   • Ockhamlı William
    • Hayatı ve Eserleri
    • İnanç-Akıl İlişkisine Dair Görüşleri
    • Bilgi Teorisi

Ahmet Cevizci Ortaçağ Felsefesi Tarihi

Ahmet Cevizci tarafından yazılan ve felsefe tarihi kitapları arasında demirbaş olarak kabul edilen bu yapıt ise; önsözü, bibliyografyası ve indeksi hariç 405 sayfa. ASA Yayınları'ndan çıkan kitapta Ortaçağ Felsefesi'nin akıl-iman ve felsefe-din ilişkisi olmak üzere tüm problematikleri inceleniyor. Ayrıca tümeller kavgası, Tanrı'nın varlığına ilişkin deliller, teoloji alanı içinden de metafizikten etiğe kadar tüm teknik nitelik taşıyan konular kitabın içinde barınıyor. Ortaçağ Felsefesi geleneğinin önemli filozoflarından Aziz Augustinus, Ockhamlı William, Kindi, İbn Rüşd ve çok daha fazlasının görüşleri kitabın içinde ustalık ve ayrıntılarla ele alınıyor. Ortaçağ Felsefesi Ahmet Cevizci PDF'inin yanı sıra Ahmet Cevizci'nin Ortaçağ Felsefesi Tarihi PDF'i de sıklıkla aranmakta.

Ortaçağ Felsefesi Ahmet Cevizci PDF

Ortaçağ Felsefesi Ahmet Cevizci PDF'ini indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterlidir: 

Ortaçağ Felsefesi Ahmet Cevizci PDF indir